ခွင့်လွှတ်ခြင်းပိညာဉ်

ခွင့်လွှတ်ခြင်း၏ 584 ပcovenantိညာဉ်တရားWie vergeben Sie einem Menschen im Rahmen des täglichen Lebens? Es ist gar nicht so einfach. Einige Kulturen haben regelrechte Vergebungsriten. So vollziehen die Massai in Tansania beispielsweise ein sogenanntes Osotua, was so viel wie «Bund» bedeutet. In seinem mitreissend geschriebenen Buch Christianity Rediscovered (Wiederentdecktes Christentum) berichtet Vincent Donovan, wie Osotua abläuft. Ist innerhalb einer Gemeinschaft unter Familien ein Vergehen begangen worden, so kann dies verheerende Auswirkungen auf die Einheit des Nomadenstammes als Ganzes haben. Das Zusammenleben ist in Gefahr.

ထို့ကြောင့်အငြင်းပွားမှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသူနှစ် ဦး လုံးသည်ခွင့်လွှတ်မှုတစ်ခုဖြင့်အတူတကွပူးပေါင်းရန်အရေးကြီးသည်။ ပါ ၀ င်သည့်မိသားစုများကပါဝင်ပံ့ပိုးသောအစားအစာများကိုအသိုင်းအဝိုင်းကပြင်ဆင်သည်။ သားကောင်ရောအပြစ်သားကိုယ်တိုင်ပါပြင်ဆင်ထားသည့်အစာကိုလက်ခံစားရမည်။ ဒီအစာကို“ သန့်ရှင်းသောအစာ” လို့ခေါ်တယ်။ နောက်ကွယ်ကအယူအဆကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာအစားအစာကိုစားခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ပြီး osotua အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အံ့သြလောက်အောင်လွင်ပြင်နှင့်ရိုးရှင်း!

Haben Sie mit jemandem, den Sie nicht mögen oder an dem Sie sündig geworden sind, heilige Speisen geteilt? Wie verhält es sich mit dem Abendmahl? Kann ein neuer Bund der Vergebung zwischen Ihnen und jemandem, an dem Sie sich versündigt haben oder der sich an Ihnen versündigt hat, geschlossen werden, während Sie gemeinsam das Abendmahl feiern? «Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe stehen und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe» (Matthäus 5,23-24)

“ သန့်ရှင်းသောအစာ” ကိုအတူတကွစားရန်အစည်းအဝေးကျင်းပလျှင်ကော။ သို့မဟုတ်စက္ကမင်မင်္ဂတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့သင်တူညီသောငြူစူခြင်းများကိုသယ်ဆောင်နေသလား။ ဒိုနိုဗန်ကမာဆိုင်းဓလေ့ကိုမှတ်ချက်ချသည် -“ မြင့်မြတ်သောအစားအစာများဖလှယ်ခြင်းသည်ခွင့်လွှတ်ခြင်း၏အသစ်သောသက်သေဖြစ်သည်။ အထက်ပါကိုးကားချက်များအတိုင်းညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းငါတို့သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အားတက်ကြွစွာစာရင်းသွင်းနိုင်သည့်အခါကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဂျိမ်း Henderson ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်